AMBASCIATA DI FINLANDIA

1366565.jpg

Rooma, 07.04.2008


SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ TIEDOTTAA:

1.1.2008 Suomen asevelvollisuuslaki on muuttunut. Uuden asevelvollisuuslain 75 § mukaan
asevelvollisella, jolla on myös toisen valtion kansalaisuus ja jonka asuinpaikka on ollut viimeiset seitsemän vuotta muualla kuin Suomessa, ei ole enää velvollisuutta anoa vapautusta Suomen asevelvollisuudesta.

Edellytyksenä vapautusilmoituksen saamiselle ilman anomusta on että henkilön kansalaisuus- ja
osoitetiedot ovat oikein Suomen väestötietojärjestelmässä (www.maistraatti.fi) jotta ilmoitus voidaan postittaa suoraan asevelvolliselle.

Mikäli asevelvollinen ei täytä edellämainittuja ehtoja (monikansalaisuus ja 7 vuoden asumissääntö)
henkilö on asevelvollinen Suomessa ja hänen tulee joko suorittaa asevelvollisuus tai anoa
lykkäystä/vapautusta kuten aiemminkin.

Lisätietoja: www.mil.fi

Asevelvollisuuslaki 28.12.2007/1438

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071438