Eurooppa on pidettävä maailman matkailukohteiden kärjessä, todetaan Euroopan komission 30.06 antamassa tiedonannossa . Vuonna 2008 Eurooppaan saapui muista maista 370 miljoonaa matkailijaa. Tämä yli 40 prosentin osuus maailmanlaajuisista matkustajavirroista on säilytettävä. Maailmantalouden heilahtelut muuttavat matkailijoiden käyttäytymistä ja oloja heidän kotimarkkinoillaan, ja sen myötä niillä on vaikutuksensa myös matkailualaan.  Komission tiedonannossa kiinnitetään huomiota muun muassa kausiluonteisuuden ja ikääntymisen matkailusektorille asettamiin haasteisiin ja hahmotellaan politiikkaa tämän Euroopan talouden tärkeän osan tukemiseksi. Tiedonannossa ehdotetaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan Euroopan matkailualan kilpailukykyä ja kestävää ja laatuun perustuvaa kehitystä sekä Euroopan näkyvyyttä erinomaisena matkailukohteena.


Komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani totesi, että Lissabonin sopimus on ensimmäistä kertaa tuonut Euroopan matkailualan EU:n toiminnan piiriin. Hänen mukaansa tämä antaa meille mahdollisuuden kehittää politiikkaa, joka hyödyntää matkailusektorimme niin eurooppalaisille kuin kauempaakin tuleville turisteille tarjoamaa monipuolisuutta. "Siksi meidän on pidettävä Euroopan matkailuala innovatiivisten ratkaisujen eturintamassa", yritys- ja teollisuustoiminnasta sekä tavaroiden sisämarkkinoista vastaava Tajani sanoi. Hän korosti, että matkailualaan panostaminen luo uusia työpaikkoja ja kestävämpää ja monipuolisempaa tarjontaa. Tajanin mukaan työtä on tehtävänä paljon, mutta tavoitteena on pitää Eurooppa maailman suosituimpien matkailukohteiden kärjessä. Tämänpäiväisessä tiedonannossa esitellään 21 toimenpidettä, jotka siirtävät Euroopan matkailualan 2000-luvulle.


Matkailulla on taloudellemme suuri merkitys. Sen parissa toimii 1,8 miljoonaa yritystä, joista monet ovat pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Kaikista työntekijöistä 5,2 prosenttia toimii matkailusektorilla, ja sektorin osuus Euroopan bruttokansantuotteesta on yli viisi prosenttia.


Tulevina vuosina odotettavissa on useita haasteita ja mahdollisuuksia, jotka vaativat yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa. Jäsenmaiden yksilöllisiä piirteitä on kuitenkin kunnioitettava. Eurooppalaiset kohteet joutuvat yhä enemmän kilpailemaan matkailijoista maailman muiden kohteiden kanssa. Toisaalta Eurooppa voi houkutella kehittyvien markkinoiden turisteja, jotka haluavat viettää lomansa täällä. Nykyinen väestökehitys tarkoittaa sitä, että muutaman vuoden kuluttua iäkkäitä turisteja on enemmän, ja matkailutuotteidemme ja infrastruktuurimme on otettava tämä huomioon. Eurooppalaisten matkailutuotteiden on myös oltava aiempaa kestävämpiä, ja niiden yhteydessä on otettava huomioon muun muassa ilmastonmuutokseen liittyvät sitoumukset ja vesi- ja energiariippuvuus. Tieto- ja viestintäteknologian jatkuva kehitys tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia, joita on osattava hyödyntää.


Komission tiedonannossa ehdotetaan 21 toimenpidettä, joilla Eurooppa pidetään maailman suosituimpana matkailukohteena. Seuraavassa on esimerkkejä toimenpiteistä (täydellinen lista toimenpiteistä – ks. MEMO/10/289):


1. Euroopan matkailusektorin kilpailukyvyn parantaminen


Innovaatioita on edistettävä
niin, että matkailuala ja -yritykset voivat sopeutua uusiin kulutustrendeihin ja luopua vanhoista kaavoista. Tässä yhteydessä Euroopan komissio tukee ajatusta matkailualan päätoimijoiden (matkailutoimistot, hotellit jne.) yhteisestä turismiportaalista.


Matkailukauden pidentäminen.
Nuorille, ikääntyneille, vähävaraisille perheille ja vammaisille on oltava saatavilla vaihto-ohjelma, joka mahdollistaa matkustamisen matkailusesongin ulkopuolella. Lisäksi tiedonvaihtojärjestelmä Euroopan tasolla voisi auttaa koordinoimaan koulujen loma-aikoja paremmin eri jäsenmaissa.


Matkailua koskevaa sosioekonomista tietopohjaa on parannettava
, jotta alan käynnissä olevaa tutkimustyötä voidaan koordinoida paremmin. Virtuaalinen matkailun eurooppalainen seurantakeskus voisi keskipitkällä aikavälillä tarjota verkoston matkailun tutkimuksen koordinaatiolle ja analyysille ja toimia EU:n laajuisena matkailualan kehitystä koskevien tietojen säilytyspaikkana.


2. Kestävän, vastuullisen ja laatutietoisen matkailun edistäminen


Helpotetaan parhaiden toimintatapojen vaihtoa alueellisten ja kestävien kohteiden verkostojen sisällä, jotta voidaan kehittää kestävän hallinnoinnin indikaattoreita.


Luodaan korkealaatuisen matkailun laatumerkintä (Quality Tourism), jolla palkitaan eurooppalaisten yritysten ja matkakohteiden saavutuksia palveluiden laadun nostamisessa.


Valmistellaan kestävän hallinnoinnin indikaattoreihin perustuva merkintä
tukemaan matkailukohteita, jotka ottavat toiminnassaan ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset seikat huomioon.


Ehdotetaan kestävän ja vastuullisen matkailun kriteerit määrittelevää peruskirjaa, jonka perusteella matkailuyrityksille ja -kohteille myönnetään eurooppalainen palkinto.

3. Kestäviä ja korkealaatuisia eurooppalaisia matkailukohteita koskevien positiivisten mielikuvien vahvistaminen ja näkyvyyden lisääminen


Eurooppalaisen brändin luominen ja edistäminen jäsenvaltioiden tiiviinä yhteistyönä auttaa erottumaan maailman muista matkakohteista.


Visiteurope.com-portaalin kautta kansalliset järjestöt ja Euroopan matkailuala voivat tehdä parempaa yhteistyötä Euroopan matkailutuotteiden mainostamiseksi.


4. Matkailun liittäminen tiiviimmin osaksi EU:n politiikkoja ja rahoitusvälineitä


Matkailu on erottamattomasti linkittynyt muihin politiikkoihin. Tästä syystä komissio haluaa yhtenäistää ja koordinoida paremmin esimerkiksi matkustajien oikeuksia, kuluttajansuojaa ja sisämarkkinoita koskevia politiikkoja, sillä ne vaikuttavat matkailuun.


Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

Gianfranco Nitti